Produkt Katalog

Tulla silikate për fasada prodhohet prej rërës (zallit) dhe gëlqeres kvalitative të danubit. Nën presion paraprakishtë përzierja vëhet në ka- lup, fitohet tulla me fortesitë larte me kende të drejta dhe ngjyrës natyrale e bardhe në të përhimtë. Me shtesen e pigmentit në ende masën e papjekur fitohet prodhimi I cilesisë së njejtë dhe me ngjyra të kendshme pastele. Tulla silikate pë fasadë muroset (ndertohet) me zgjatje me gëlqer-çi- mentore ose me gëlqer të terur për muratim, poashtu mund të ndërtohet me ngjitje me të gjithë ngjitësat në baze të çimentosë. Para nderti-mit tulla duhet të laget. Gjatë ndërt mit (muratimit) tullat duhet pastruar me kujdes prej mbetjes së malterit të freskët.M’veshjen e tulles është e nevojshme të përforcohet për murin konstruktiv me ankera prej telit jokor rozuesit të trashësisë 3-4 mm, në distance prej 100 cm në horizontalën dhe 50 cm në vertikalën. Për gjatë skajeve dhe vrimave në fas dë ankerët vendosen në distance prej 40 cm. Mbas ndërmit, eshtë deshirnshme sigurimi i fasadës që mos të përlyhet si dhe nga thithja e ujit me anë të lyerjes me silikon të pangjyrshëm.

A P A T I N
NDËRMARRJE NDËRTIMORE
PRODHUESE SH.A.
Tel/Fax: +381 25 772 922
e-mail: prodaja@rapid.rs
www.rapid.rs