519p – puni blok

  • Podaci o proizvodu
  • čvrstoća: min. 30 N/mm2
  • zapreminska težina: 1,8 kg/dm3

Mere i kvalitet fasadne silikatne opeke odgovaraju
standardima SRPS U.N3.300
evropskim normama EN 771-2