Poziv za redovnu sednicu Skupštine
21.05.2013

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS” br. 36/2011 i 99/2011), Nadzorni odbor PGP „RAPID“ ad. iz Apatina, dana 17. maja 2013. godine, upućuje

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS” br. 36/2011 i 99/2011), Nadzorni odbor PGP „RAPID“ ad. iz Apatina, dana 17. maja 2013. godine, upućuje

POZIV
ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE

Redovna sednica Skupštine akcionara PGP „Rapid“ ad. iz Apatina održaće se dana -25. juna 2013. godine, u sedištu preduzeća u Apatinu ul. Industrijska zona bb, sa početkom u 12:00 časova.

Za sednicu Skupštine predlaže se sledeći
DNEVNI RED:

1. Izbor predsednika skupštine (zapisničara bira predsednik);
2. Donošenje odluke o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja i Godišnjeg izveštaja o poslovanju preduzeća u 2012. godini, sa izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji;
3. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2013. godini.

* PGP „Rapid“ a.d. na dan 17. maja 2013. godine kao dan upućivanja poziva, ima izdatih ukupno 326.372 običnih akcija sa pravom glasa.
* Po svim predloženim tačkama dnevnog reda skupštine, pravo glasa imaju sve pomenute akcije, a odluke po predloženim tačkama dnevnog reda donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.
* Materijal za sednicu, kao i formular za glasanje u odsustvu, mogu se preuzeti u sedištu društva u redovno radno vreme.
* Pravo učestvovanja u radu skupštine imaju akcionari koji su na dan 15. juna 2013. godine akcionari društva.
* Akcionar može učestvovati u skupštini i glasati lično, ili davanjem punomoćja drugom licu u skladu sa Statutom društva.
* Potpis na punomoćju za glasanje dat od strane fizičkog lica mora biti overen u skladu sa zakonom i aktima Društva.
Potpis akcionara na formularu za glasanje u odsustvu, mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.
* Punomoćja ili njihove kopije, kao i popunjeni formulari za glasanje u odsustvu, dostavljaju se od strane punomoćnika ili akcionara najkasnije 3 radna dana pre dana održavanja skupštine.
* Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, mogu Nadzornom odboru pisanim putem dostaviti predlog dopune dnevnog reda najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice, pod uslovom da obrazlože predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.
* Akcionar koji ima pravo učestvovanja u radu skupštine ima pravo postavljanja pitanja članovima Nadzornog odbora i dobijanja odgovora povodom tačaka dnevnog reda sednice.
* Poziv za sednicu upućuje se licima koji su akcionari društva dana na koji je Nadzorni odbor doneo odluku o sazivanju skupštine i to objavljivanjem na internet stranici društva i subjekata određenih zakonom.
* Ukoliko se skupština ne održi zakazanog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sednica sa istim dnevnim redom održaće se na istoj adresi i vremenu dana 5. jula 2013. godine.
* Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informaciju – obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara, shodno članu 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala.

PREDSEDNIK
NADZORNOG ODBORA
Dipl. ek. Goran Orlić

Redovna sednica Skupštine akcionara PGP „Rapid“ ad. iz Apatina održaće se dana -25. juna 2013. godine, u sedištu preduzeća u Apatinu ul. Industrijska zona bb, sa početkom u 12:00 časova.

Za sednicu Skupštine predlaže se sledeći
DNEVNI RED:

1. Izbor predsednika skupštine (zapisničara bira predsednik);
2. Donošenje odluke o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja i Godišnjeg izveštaja o poslovanju preduzeća u 2012. godini, sa izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji;
3. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2013. godini.

* PGP „Rapid“ a.d. na dan 17. maja 2013. godine kao dan upućivanja poziva, ima izdatih ukupno 326.372 običnih akcija sa pravom glasa.
* Po svim predloženim tačkama dnevnog reda skupštine, pravo glasa imaju sve pomenute akcije, a odluke po predloženim tačkama dnevnog reda donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.
* Materijal za sednicu, kao i formular za glasanje u odsustvu, mogu se preuzeti u sedištu društva u redovno radno vreme.
* Pravo učestvovanja u radu skupštine imaju akcionari koji su na dan 15. juna 2013. godine akcionari društva.
* Akcionar može učestvovati u skupštini i glasati lično, ili davanjem punomoćja drugom licu u skladu sa Statutom društva.
* Potpis na punomoćju za glasanje dat od strane fizičkog lica mora biti overen u skladu sa zakonom i aktima Društva.
Potpis akcionara na formularu za glasanje u odsustvu, mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.
* Punomoćja ili njihove kopije, kao i popunjeni formulari za glasanje u odsustvu, dostavljaju se od strane punomoćnika ili akcionara najkasnije 3 radna dana pre dana održavanja skupštine.
* Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, mogu Nadzornom odboru pisanim putem dostaviti predlog dopune dnevnog reda najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice, pod uslovom da obrazlože predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.
* Akcionar koji ima pravo učestvovanja u radu skupštine ima pravo postavljanja pitanja članovima Nadzornog odbora i dobijanja odgovora povodom tačaka dnevnog reda sednice.
* Poziv za sednicu upućuje se licima koji su akcionari društva dana na koji je Nadzorni odbor doneo odluku o sazivanju skupštine i to objavljivanjem na internet stranici društva i subjekata određenih zakonom.
* Ukoliko se skupština ne održi zakazanog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sednica sa istim dnevnim redom održaće se na istoj adresi i vremenu dana 5. jula 2013. godine.
* Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informaciju – obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara, shodno članu 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala.

PREDSEDNIK
NADZORNOG ODBORA
Dipl. ek. Goran Orlić