Održana skupština akcionara PGP „Rapid“
02.07.2012

Skupština akcionara PGP „Rapid“ a.d. iz Apatina, na sednici održanoj 28. juna 2012. godine, većinom glasova prisutnih akcionara odn. зastupnika, donela je sledeće:

ODLUKE
1. Usvajaju se godišnji finansijski izveštaji društva za 2011. godinu sa izveštajem revizora o izvršenoj reviziji.
2. Usvaja se Ugovor o organizovanju PGP „Rapid“  ad. radi usklađivanja sa    Zakonom o privrednim društvima.
3. Usvaja se Statut PGP „Rapid“ ad. Apatin.
4.    Razrešavaju se dosadašnji članovi upravnog odbora zbog isteka mandata.
 5. U nadzorni odbor imenovani su: Goran Orlić, Saša Dobrijević i Branka Vukša.
6. Za revizora računovodstvenih iskaza društva za 2012. godinu, izabrana je revizorska kuća „Dij-Audit“ iz Beograda, a alternativno „Konfidija-Finodit“ iz Beograda.