Objava zapisnika sa skupštine Akcionara
24.06.2016